Beleid

Stichting Luther Museum Amsterdam

Het Luther Museum is gevestigd in de bestuurskamers, gang en aanpalende kerkzaal van de Wittenberg, het voormalige Evangelisch-Luthers Oude Mannen en Vrouwen Huis (OMVH).  Het is een relatief onbekend gebouw dat nooit eerder voor algemeen publiek toegankelijk is geweest. Het gebouw vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van het museum. 

 

Doelstelling en Beleid

 

Het museum wil het publiek kennis laten maken met Lutheranisme in Nederland en Amsterdam, de rol van de Wittenberg als bestuurscentrum en de werken van de diaconie in het verleden en heden. Controversiële zaken, zoals Luther en de joden, zullen hierbij niet uit de weg worden gegaan. 

Concreet wil het museum in de komende beleidsperiode realiseren: de opening van het museum in juni 2019,

het vervolmaken van de opstelling inclusief randprogrammering en educatie, het maken van tentoonstel-lingen en de viering van 250-jaar Wittenberg in 2022. 

Randvoorwaarden zijn opname in het Nederlands Museumregister en registratie als Culturele ANBI. Hiermee zal het museum ook volwaardig lid worden van de Samenwerkende Amsterdamse Musea, de Plantagebuurt en de Nederlandse Museum Vereniging.


Bestuur en organisatie en beleid

De stichting onderschrijft de ethische museumcode en het bestuur past de Governance Code Cultureel toe waarbij gezien de omvang, gekozen is voor het bestuursmodel. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Tot de opening delegeert het bestuur taken aan de aangestelde kwartier-maker.

 

 

In overleg met hem zal ook gekeken worden wat de toekomstige organisatiestructuur dient te zijn.

De kwartier maker zal in ieder geval aanblijven tot en met de opening van het museum in juni 2019.

Het streven is om het museum vier dagen per week te openen met hulp van vrijwilligers. Hierbij zal gekeken worden of hierbij aansluiting gevonden kan worden bij de werken van de Diaconie. Te denken hierbij valt aan de inzet van vluchtelingen, ouderen en jongeren, de aandachtspunten die in het beleid van de Diaconie zijn geformuleerd. Jongeren zouden ook bij het museum betrokken kunnen worden in de vorm van stageplaatsen. De betaalde staf van het museum zal beperkt zijn. In de komende beleidsperiode zal het personeels- en vrijwilligersbeleid verder dienen te worden uitgewerkt.

Jaarverslag

Jaarrekening

Bezoekersvoorwaarden

Privacyverklaring